Grupa III

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

LUTY 2023

1. Coś z niczego
2. Kosmos
3. Zwierzęta egzotyczne
4. W marcu jak w garncu

  

Ad. 1

 • Zapoznanie z polską legendą.
 • Rozróżnianie prawdy i fikcji.
 • Wyrabianie umiejętności swobodnego wypowiadania się w nawiązaniu do treści baśni.
 • Wyzwalanie chęci wyrażania uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu.
 • Rozwijanie umiejętności wydobywania dźwięków akustycznych z różnych przedmiotów i gry na instrumentach niekonwencjonalnych.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej ekspresji.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów.
 • Nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy.
 • Kształtowanie pojęcia „recykling”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

Ad. 2

 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji, logicznego myślenia i pamięci.
 • Wzbogacenia wiadomości dzieci na temat planet.
 • Wyzwalanie odwagi mówienia wobec zespołu.
 • Kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej.
 • Kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Zapoznanie dzieci z teatrem cieni i potrzebnymi rekwizytami.
 • Wyrabianie śmiałości, pewności siebie, wiary we własne możliwości.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia.
 • Rozwijanie wyobraźni u dzieci poprzez rysowanie fantastycznych postaci.

Ad.3

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami jakie mogą być w ZOO.
 • Kształcenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby.
 • Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w obecności zwierząt.
 • Umiejętność naśladowania zachowania wybranych zwierząt egzotycznych.
 • Umiejętność połączenia dźwięku z ruchem.
 • Utrwalenie pojęć: wiersz, piosenka, melodia.
 • Kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
 • Zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym zwierząt, w którym żyją.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.
 • Zapoznanie dzieci z budową słonia oraz jego przysmakami.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Ad. 4                   

 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu (deszcz, wiatr, mgła, …).
 • Rozpoznawanie symboli pogody.
 • Próby określania stanu pogody.
 • Nauka ćwiczeń w parach z przyborem.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą.
 • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Zapoznanie z podstawowym krokiem tańca krakowiaka.
 • Kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu.
 • Ukazanie piękna tańców ludowych.
 • Kształcenie umiejętności właściwego stosowania zwrotów określających czas: przedtem, teraz, potem.
 • Wdrażanie do logicznego budowania wypowiedzi.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielnego wytwarzania elementu powstającej całości.
 • Rozwijanie u dzieci zdyscyplinowania, cierpliwości i wytrwałości w pracy.

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content