Grupa II

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE I DYDAKTYCZNE

MAJ     GR. II 

 • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami
 • budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych
 • poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku / motyle, biedronki, mrówki, ślimaki, pszczoły /ich pożyteczność, uprzedzenia, niechęć, lęki
 • wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci
 • stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów w zabawie
 • kształtowanie szacunku do pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego
 • zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów – podstawowe czynności
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem
 • stwarzanie okazji do klasyfikowania, porządkowania przedmiotów, grupowanie pod względem przeznaczenia
 • uświadomienie dzieciom roli rodziców w ich życiu
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w imprezach, spotkaniach
 • sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego” ja „ przez współdziałanie
 • stosowanie form grzecznościowych, uprzejme zachowanie się w zabawie
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content