Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 149 W WARSZAWIE

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 17:30.
 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8:30 i odbierania o ustalonych porach począwszy od godz. 12:30
 3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie.
 4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
 6. Nie odbieranie dziecka do godz. 17:30, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi czy osobami upoważnionymi, skutkuje powiadomieniem właściwych organów policji.
 7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach: do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
 9. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub kierownika gospodarczego przed rozpoczęciem miesiąca.
 10. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli.
 11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora  przedszkola.
 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie numerów telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content