Grupa IV

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zagadnienia programowe na marzec gr. IV

Tematy:

 1. Zdrowy jak ryba
 2. Świat się zmienia
 3. Wiosno, gdzie jesteś?
 4. Morskie przygody

Cele ogólne :

 Obszar fizyczny :

 • systematyczność w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalność w określonych sytuacjach
 • dbałość o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • dbanie o sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych i obrazkowych

Obszar emocjonalny : 

 • poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami, okazywanie ich w akceptowany sposób
 • zwracanie się o pomoc w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne
 • wczuwanie się w emocje innych osób, a także postaci literackich

Obszar społeczny :

 • samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych błędach, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania, określanie granic w sferze fizycznej i emocjonalnej
 • ograniczone zaufanie w stosunku do osób obcych
 • podawanie informacji na swój temat w trudnych sytuacjach, zdarzeniach losowych
 • tolerancja oraz życzliwość wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą , aktywne włączanie się w podejmowane działania

Obszar poznawczy:  

 • formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu
 • próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • aktywna postawa podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo-skutkowym
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności
 • porządkowanie zbiorów przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności w dostępnym zakresie
 • stosowanie cyfr od „0” do „9”, dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym

 

 

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content