Grupa IV

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – luty 2024 r.

Tematy kompleksowe:

 1. ZNAMY TE BAŚNIE
 2. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM
 3. SIŁY PRZYRODY
 4. CZTERY ŻYWIOŁY
 • rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami.
 • zapoznanie dzieci ze znanymi bajkami i baśniami, utrwalenie ich treści.
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • porównywanie wysokości dzieci względem siebie; używanie określeń: wyższy od, niższy od, takiej samej wysokości,
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,
 • porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp.
 • wprowadzanie liter r, R, g, G, w, W, p, P czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych,
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content