DOSTĘPNOŚĆ

Koordynatorem do spraw zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu nr 149 jest Pani Grażyna Kaczmarek

( e-mail: g.kaczmarek@eduwarszawa.pl )

Deklaracja Dostępności STRONY INTERNETOWEJ
Przedszkola Nr 149 w Warszawie

Dostępność cyfrowa

Przedszkole nr 149 ul. Dolna 8 w Warszawie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej: www.przedszkole149.edu.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2020-09-01

Skróty  klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

·         osoba kontaktowa – Dyrektor Przedszkola Nr 149- Katarzyna Pomorska-Zając

·          adres e-mail – p149@eduwarszawa.pl

·          numer telefon – 22-851-60-27

Na powyższy adres e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo- skargowej

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Istnieje możliwość zażądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać :

·      dane osoby zgłaszającej żądanie,

·      wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

·           Przedszkole Nr 149 położone jest przy ul. Dolnej 8 w Warszawie

·      na teren przedszkola można dostać się dwoma furtkami otwieranymi za pomocą czytników cyfrowych. Furtki wejściowe do przedszkola znajdują się przy ul. Dolnej oraz ul. Pytlasińskiego. Dodatkowo z prawej strony furtki przy ul. Pytlasińskiego znajduje się dzwonek umożliwiający wejście na teren dla osób nieposiadających czytnika cyfrowego

·       na teren przedszkola można dostać się dwoma furtkami otwieranymi za pomocą czytników cyfrowych. Furtki wejściowe do przedszkola znajdują się przy ul. Dolnej oraz ul. Pytlasińskiego. Dodatkowo z prawej strony furtki przy ul. Pytlasińskiego znajduje się dzwonek umożliwiający wejście na teren dla osób nieposiadających czytnika cyfrowego

·       aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopniowe schody wyposażone w podjazd dla wózków oraz poręcz. Drzwi wejściowe otwierane są kodem szyfrowym. Z prawej strony drzwi znajduje się dzwonek umożliwiający wejście do budynku osobom nieznający kodu do drzwi.

·      budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

·       brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·       w pobliżu budynku Przedszkola nie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola Nr 149. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content